Visie en missie

  In de eerste artikelen van de verenigingsstatuten is de missie van de E.L.S. vastgelegd:

  1. De vereniging heeft ten doel het oprichten en in stand houden van één of meer scholen voor neutraal basisonderwijs.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door het doen geven van onderwijs, gericht op voortgezet onderwijs in de ruimste zin en niet gebaseerd op een bepaalde godsdienst, levensovertuiging of maatschappijbeschouwing.

  De ouders van de E.L.S. hebben op de Algemene Ledenvergadering van december 2011 aan deze missie een visie toegevoegd in de vorm van een visiedocument. De visie moet lijnen uitzetten naar de toekomst en stelt door die lijnen een kader voor het schoolplan. In het visiedocument zijn kaders gesteld voor de kwaliteit van het onderwijs, de sociale omgang, het zorgprofiel en het beleid van de school. De visie is herijkt in februari 2014.

  Kwaliteit onderwijs Het onderwijs richt zich op elk individueel kind en haalt het beste uit elk kind. Er is ruimte voor zowel intellectuele als sociaal-emotionele ontwikkeling. De aandacht richt zich op een gedegen voorbereiding op het voortgezet onderwijs, brede kennis en vaardigheden en culturele vorming.

   

  Sociale omgang Het uitgangspunt voor de sociale omgang is respect voor elkaar en begrip voor elk individu. Kinderen voelen zich veilig door aandacht en een open communicatie tussen kinderen, leerkrachten en ouders. In het onderwijs wordt daar expliciet aandacht aan besteed.

   

  Zorgprofiel De   school staat open voor alle kinderen en levert zorg aan kinderen met een   extra zorgvraag binnen haar mogelijkheden. Er is zowel aandacht en zorg voor kinderen met een achterstand in de ontwikkeling als kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en meer dan gemiddelde intelligentie.

   

  Beleid De school gaat uit van klassikaal onderwijs in kleine groepen van gemiddeld 25 kinderen en maximaal 27 (28 in het geval van zittenblijvers of versnellers) en streeft naar een omvang die stabiel rond 300 kinderen ligt. Om zorg op maat aan elk kind te bieden wordt gewerkt met een zorgplan en een leerlingvolgsysteem. Ouders   maken deel uit van de school door een actieve rol binnen de vereniging,   participatie bij bijzondere onderwijsactiviteiten en een financiële bijdrage.   De schoolorganisatie richt zich op continue professionalisering en   modernisering. De uitvoering en effecten hiervan worden getoetst.