Ouderraad

  De E.L.S. Ouderraad

  Naast de (wettelijk ingestelde) medezeggenschapsraad (MR) heeft de E.L.S. ook een ouderraad (OR). In tegenstelling tot de MR, is binnen de OR elke groep van de school vertegenwoordigd door (een of meer) klassenouders.

  De overkoepelende activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst, worden binnen de school gecoördineerd door de OR. De klassenouders zijn ook betrokken bij de coördinatie van activiteiten binnen de groep zelf.

  De OR vergadert in principe elke maand met een vaste voorzitter en een notulist op roulatiebasis.

  Voor grote activiteiten worden aparte commissies gevormd. In deze commissies zijn niet alleen de klassenouders actief maar dit kunnen ook ouders zijn die ofwel zijn gevraagd door de betreffende klassenouders dan wel vrijwillig hebben aangeboden om deel te nemen. Bij de commissie zijn ook altijd leerkrachten betrokken. Samen met de leerkrachten zijn er leuke activiteiten voor de kinderen en ouders georganiseerd en er komen nog geweldige activiteiten aan!

  Naast het organiseren en coördineren van school brede activiteiten heeft de OR ook een signaleringsfunctie. Hier speelt het voordeel van de OR dat, elke klassenouder zijn of haar groep ‘direct’ vertegenwoordigt binnen de OR. Op die manier kunnen mogelijke knelpunten tussen ouders, leerlingen en de school sneller en laagdrempeliger gesignaleerd worden. De OR fungeert dan ook tevens als klankbord voor de MR en/of (indien nodig) het bestuur.

  Voor verdere vragen kunt u een mail sturen naar:  ouderraad@eersteleidseschool.nl.

   

   

  Op de foto een aantal leden van de Ouderraad