Bestuur en commissie van toezicht

  Het bestuur van de E.L.S. bestaat uit ouders van leerlingen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. In het algemeen bestuur nemen ook de andere bestuursleden deel met verschillende portefeuilles. Het bestuur vergadert elke vier weken. U kunt zich rechtstreeks tot het bestuur wenden via het emailadres: bestuur@eersteleidseschool.nl.

  Het jaarverslag van het bestuur 2019: Bestuursverslag 2019 ELS CPT 18-5-2020

   

  Het bestuur bestaat uit:

  • Marieke van den Vlekkert, voorzitter en portefeuille onderwijs
  • Wouter de Bruijn, penningmeester
  • Floris Blaauw¬†, portefeuille gebouw & terrein
  • Tom Onderwater, portefeuille gebouw & terrein
  • Corinne Kalter, portefeuille communicatie
  • Christian Visser, portefeuille ICT

  De commissie van toezicht is belast met het interne toezicht als bedoeld in de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur en vervult de statutaire rol van kascommissie binnen de vereniging. Zij wordt benoemd door en brengt advies uit aan de algemene ledenvergadering.

  Taken:

  • Toezien op het functioneren van de organisatie en het bestuur, de wettelijke verplichtingen en de Code Goed Bestuur PO, en het rechtmatige beheer van de middelen.
  • Controleren jaarrekening en advies hierover aan de algemene ledenvergadering.
  • Klankborden met en adviseren aan het bestuur.

  De commissie van toezicht bestaat uit:

  • Petra Sijpesteijn
  • Hiske Eggink, voorzitter
  • Ben Hellendoorn

  Activiteiten

  1. Zomervakantie

   juli 17 - augustus 30

  > Bekijk de agenda