Bestuur en commissie van toezicht

  Het bestuur van de E.L.S. bestaat uit ouders van leerlingen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. In het algemeen bestuur nemen ook de andere bestuursleden deel met verschillende portefeuilles. Het bestuur vergadert elke vier weken. U kunt zich rechtstreeks tot het bestuur wenden via het emailadres: bestuur@eersteleidseschool.nl.

  Het bestuur bestaat uit:

  • dhr. S. Pollen, voorzitter
  • mw. A. Nijlant, secretaris
  • dhr. P. Koppelaar, penningmeester
  • dhr. P.C. Snelderwaard, portefeuille gebouw & tuin
  • mw. M.J. van den Vlekkert, portefeuille onderwijs

  De commissie van toezicht is belast met het interne toezicht als bedoeld in de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur en vervult de statutaire rol van kascommissie binnen de vereniging. Zij wordt benoemd door en brengt advies uit aan de algemene ledenvergadering.

  Taken:

  • Toezien op het functioneren van de organisatie en het bestuur, de wettelijke verplichtingen en de Code Goed Bestuur PO, en het rechtmatige beheer van de middelen.
  • Controleren jaarrekening en advies hierover aan de algemene ledenvergadering.
  • Klankborden met en adviseren aan het bestuur.

  De commissie van toezicht bestaat uit:

  • dhr. G. van Duyneveldt, voorzitter
  • dhr. B. Hellendoorn
  • mw. P. Sijpesteijn
  • mw. M. Tas

  Blog directeur

  > Lees het blog

  Activiteiten

  1. Kerstmusical van groep 6 voor ouders

   december 20
  2. Kerstdiner

   december 20 @ 17:00 - 19:00

  > Bekijk de agenda